Algemene Voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES
1.1 Account: de klantennaam waarmee de Klant toegang krijgt tot het Systeem van WideM. 
1.2 e-mailadres: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet. 
1.3 Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met WideM een Overeenkomst heeft gesloten. 
1.4 Handleiding: programmatuur en klantendocumentatie die WideM gedurende de Overeenkomst aan de Klant beschikbaar stelt ten 
behoeve van toegang tot het Systeem en het Internet 
1.5 Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet. 
1.6 Login procedure: de procedure voorgeschreven door WideM teneinde de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het Systeem 
en het Internet. 
1.7 Request for Comments (RFC): Een verzameling technische en organisatorische Richtlijnen en beschrijvingen van op Internet gangbare 
protocollen, procedures en programmatuur en concepten alsmede voor het gebruik daarvan (ftp://ftp.ripe.net/rfc en http://www.rfceditor.org). 
1.8 Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in de Request for Comments (RFC) 1855 
(ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan. 
1.9 Overeenkomst: de overeenkomst tussen WideM en een Klant op grond waarvan WideM Diensten worden verricht. 
1.10 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.11 Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee WideM de Klant toegang tot het Internet verleent. 
1.12 Website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina's, die worden voorafgegaan door een Homepage.
1.13 WideM Diensten: de diensten die door WideM ten behoeve van Klanten worden verricht.
Artikel 2 ALGEMEEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen WideM en de Klant, uit welken hoofde dan ook, voor 
zover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 
2.2 Alle door WideM gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Toepasselijkheid van 
eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat WideM een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of 
aanvraag/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant WideM 
diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door WideM 
mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is WideM gehouden al hetgeen WideM reeds heeft ontvangen aan de Klant 
terug te betalen. WideM kan een aspirant- klant om haar moverende redenen weigeren. 
2.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is WideM niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant 
voorkomende afwijkingen van de aanbieding van WideM. 
2.5 WideM is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten 
Overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet 
instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de 
bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.
Artikel 3 PRIJZEN
3.1 De Klant is afhankelijk van de te leveren WideM dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), 
administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in de Overeenkomst of anderszins anders is vermeld. 3.2 WideM is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) 
maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van WideM. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen 
is bevoegd, in afwijking van artikel 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de 
wijzigingen ingaan, op te zeggen.
Artikel 4 BETALING
4.1 De aan WideM verschuldigde vergoedingen dienen maandelijks te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De 
Klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen. 
4.2 Facturen worden enkel digitaal aan de klant verstrekt (per e-mail en online ter inzage via de website), tenzij anders overeengekomen. 
Wanneer de klant de factuur per post verzonden wil krijgen, wordt hierover een bedrag berekend van één (1) euro (exclusief BTW) per 
verzonden factuur. 
4.3 Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.1 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere 
ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van 
voldoening buiten rechte voor rekening en risico van Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 
25,-, tenzij WideM aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
Artikel 5 VERPLICHTINGEN VAN WideM
5.1 WideM spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
het verlenen van aansluiting op het Systeem aan de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde WideM Diensten; 
het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het Systeem met het Internet gemaakt kunnen worden; 
de beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden. 
WideM garandeert geen onbelemmerde toegang tot het Systeem en het Internet. Evenmin garandeert WideM dat te allen tijde gebruik 
gemaakt kan worden van de WideM Diensten. 
5.2 WideM is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van 
derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan WideM zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
Artikel 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
6.1 De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag 
worden. 
6.2 De Klant stelt WideM zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. 
6.3 De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn Account van de WideM Diensten wordt 
gemaakt. 
6.4 De Klant is verplicht iedere keer dat hij de WideM Diensten wil beëindigen, op de in de Handleiding beschreven wijze uit te loggen. 
Schade en kosten als gevolg van onoordeelkundig uitloggen komen voor rekening van de Klant. 
6.5 De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de 
Klant verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat zulks WideM, overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant slechts 
toegestaan processen of programma's te gebruiken indien er een directe, door WideM toegestane, verbinding met het Systeem bestaat. 
6.6 Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met 
toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame 
Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende 
handelingen en gedragingen:
- het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op 
het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud ('spamming'); 
- het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten daaronder begrepen) van derden;
- het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie; 
seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; 
- het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet ('hacken').6.7 Het is de Klant niet toegestaan zijn of haar Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden 
over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij WideM hiervoor schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Onverminderd 
de overige bepalingen in dit artikel 6 is het de Klant toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, op het Systeem te plaatsen 
en te onderhouden. 
6.8 De Klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat 
deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is WideM bevoegd, ten behoeve van het goed functioneren van de WideM 
diensten informatie te verwijderen. 
6.9 De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het Systeem mogelijk te 
maken. 
6.10 WideM is, zonder dat WideM tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de 
aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere 
voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en 
met 6.8. 
6.11 De Klant vrijwaart WideM tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het 
gebruik van de klant van de Account, het Systeem of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten inbegrepen) op de Handleiding en alle krachtens de 
Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 
WideM of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins 
uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de Handleiding en/of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën 
vervaardigen. 
7.2 Het is de Klant toegestaan de Handleiding te kopiëren voor zover dit noodzakelijk is voor normaal eigen gebruik en back-up doeleinden. 
Bij het maken van deze kopieën is het de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere 
rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Handleiding te verwijderen of te wijzigen. 
7.3 De Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan WideM verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, 
tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 
Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 WideM aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 8 blijkt. 
8.2 WideM is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van WideM bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met 
name is WideM niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang 
tot, het Systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of 
Internetgebruikers, login procedure, Account en E-mailadres. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer 
bedragen dan € 35,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe 
schade in de zin van deze voorwaarden; 
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 
8.3 De in artikel 8.2 en 8.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet 
of grove schuld van WideM. 
8.4 Aansprakelijkheid van WideM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan 
daarvan schriftelijk bij WideM meldt.Artikel 9 WideM DIENSTEN
9.1 WideM verleent voor toegang tot het Systeem en het internet aan de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het 
Systeem en de Handleiding voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken. 
9.2 WideM verzorgt in opdracht van de Klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet 
Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. De keuze van de domeinnaam is 
voor rekening en risico van de Klant en WideM aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid. 
9.3 WideM biedt de Klant de mogelijkheid een Homepage te openen. WideM stelt hiertoe beperkte schrijfruimte beschikbaar. Indien WideM 
in opdracht van de Klant een Homepage of Website ontwerpt, berusten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten ter zake van die 
Homepage of Website uitsluitend bij WideM, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
9.4 WideM is gerechtigd de Klant de toegang tot het Systeem te ontzeggen of te beperken, indien de Klant in een kalendermaand de in de 
Overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De Klant is gehouden aan WideM de redelijke kosten ter grootte van 
die overschrijding te betalen. WideM zal een ontzegging of beperking eerst vijf (5) dagen nadat de Klant hiervan door WideM op de hoogte is 
gesteld, effectueren. WideM is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De 
administratie van WideM levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens 
tegenbewijs door de Klant.
Artikel 10 KLACHTEN
10.1 WideM spant zich in klachten omtrent de WideM diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de WideM diensten 
te komen. WideM is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden. 
10.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet.
Artikel 11 BEHEER VAN HET SYSTEEM
11.1 WideM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het Systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te 
beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door WideM te verrichten 
aanpassingen aan of verbeteringen van het Systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens WideM 
ontstaat. 
11.2 WideM is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, de Login procedure, het Account en in de Emailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Klant jegens WideM ontstaat. WideM zal in een dergelijk geval de 
Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
Artikel 12 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST
12.1 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden 
verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk een (1) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere 
partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is enkel schriftelijk mogelijk, met dien verstande dat de 
opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop WideM de opzegging ontvangt. 
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 leden 3 en 4 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst 
slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke 
termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen 
ingevolge de Overeenkomst. 
12.3 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende 
verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens WideM te 
voldoen, is WideM gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen WideM dienst(en) op te 
schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat WideM tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn 
en onverminderd de aan WideM verder toekomende rechten. 
12.4 WideM is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden en de WideM Diensten te staken indien : de Klant aan WideM valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven; 
de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; 
de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.8; 
ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd; 
de Klant (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; 
de ondermening van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van 
ondernemingen. 
12.5 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de Handleiding, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk 
ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem onmiddellijk door WideM buiten gebruik worden gesteld. 
De Klant zal onmiddellijk ophouden van het Systeem en van de WideM Diensten gebruik te maken. De Klant zal voorts de Handleiding en alle 
daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen een (1) week na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst aan WideM retourneren. 
Indien dit retourneren feitelijk onmogelijk is, zal de Klant gehouden zijn de Handleiding en alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen 
een (1) week na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst te vernietigen onder overlegging van bewijs van deze vernietiging. 
12.6 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal WideM de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte Persoonsgegevens 
binnen een (1) week na beëindiging of ontbinding aan de Klant retourneren, tenzij deze Persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de 
afwikkeling van de Overeenkomst of indien WideM anderszins gerechtigd is over deze Persoonsgegevens te beschikken. Indien dit 
retourneren feitelijk onmogelijk is, zal WideM de Persoonsgegevens binnen een (1) week na beëindiging of ontbinding vernietigen. 
Artikel 13 BEVEILIGING EN PRIVACY
13.1 De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan WideM zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve 
van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van WideM. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk 
voor WideM en worden niet aan derden verstrekt, tenzij WideM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 
13.2 WideM onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van 
derden, tenzij WideM hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt 
vermoed te handelen) in strijd met artikel 6.1 tot en met 6.8 van deze algemene voorwaarden. 
13.3 Voor zover WideM middels de WideM Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet WideM dit als bewerker 
van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem 
als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart WideM tegen elke actie die is gebaseerd 
op het niet voldoen aan deze verplichtingen. 
13.4 Indien door de Klant middels de WideM Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, 
vrijwaart de Klant WideM tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden 
uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp. 
13.5 WideM legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de 
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen 
gegevens met zich meebrengen.
Artikel 14 OVERMACHT
14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan 
WideM niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen 
storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niettoerekenbare tekortkomingen van derden waarvan WideM zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. 
14.2 WideM heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
WideM haar verbintenis had moeten nakomen. 
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van WideM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht 
nakoming van de verplichtingen door WideM niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de 
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.
Artikel 15 RETENTIERECHT15.1 Wanneer WideM goederen van de opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening 
van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft 
gesteld. WideM heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen 
verschuldigd is.
15.2 WideM kan het retentierecht uitoefenen op de ter reparatie aangeboden materialen, indien de opdrachtgever de openstaande kosten 
niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten betreft van eerdere door WideM verrichte werkzaamheden/diensten zijn of indien 
er andere vorderingen zijn, die voortvloeien uit een contractuele relatie met de opdrachtgever/koper.
Artikel 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD
16.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van WideM, totdat alle vorderingen die WideM op de 
wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3.92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke 
en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
16.2 Wanneer de wederpartij uit de door WideM geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, 
handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van WideM en gaat hij/zij de zaak voor WideM houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment 
dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van WideM zijn voldaan.
16.3 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij zal overgaan, mag hij deze goederen niet verpanden of aan derden enig 
recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek 
van WideM mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van 
goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover WideM nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die 
bedoeld in artikel 16.1 en WideM aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de 
wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van WideM een bezitloos pandrecht op deze goederen 
gelijk WideM dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van WideM een akte tot 
vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, 
afgezien van de rechten van WideM, geen pand  of beperkte rechten rusten.
16.4 De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als 
herkenbaar eigendom van WideM te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. 
Hij/zij zal de goederen tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal WideM op haar eerste verzoek 
naam en adres van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op het eerste verzoek van WideM, 
voor zover dat nog niet al van rechtswege is ontstaan ten gunste van WideM een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dien 
aangaande op de verzekeraar.
16.5 WideM is gerechtigd goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen 
indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te 
gaan verkeren. De wederpartij zal WideM te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de 
goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.
16.6 De voornoemde bepalingen laten de overige aan WideM toekomende rechten onverlet.
Artikel 17 OVERIG
17.1 Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het 
arrondissement Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met 
Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
17.2 Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 17.1, is hij 
bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat WideM een beroep op artikel 17.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het 
geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
17.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van 
zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Powered By OpenCart
WideM © 2019